Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Георгиев Панов, Философски факултет

ул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, етаж 3, зала 63

Публична защита на редовен докторант Ивайло Георгиев Панов по професионално направление 3.2. Психология, Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика).

Тема на дисертацията: „ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА „СРАВНИТЕЛНО СКАНИРАНЕ“ (cSM) ПРИ АНАЛИЗА, ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ОТ ТИП „ИЗБОР ПО ПРЕДПОЧИТАНИЕ““.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Теодора Стойчева Стоева

Автореферат

Рецензии:

Становища: