Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ива Стоянова Стоянова, Философски факултет

Публична защита на на редовен докторант ИВА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
( Книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси: библиотеки, музеи, архиви)

 

Тема на дисертацията: „Националният исторически разказ за българското Възраждане: репрезентации в Националния исторически музей “

 

Председател на научното жури - проф. дн Иван Димов Кабаков

Автореферат

Рецензенти:

Становища :