Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирена Христова Райкова, Факултет по педагогика

59 аудитория , Южно крило, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Ирена Христова Райкова на тема „Формиране на социокултурни и комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в 1-4 клас“ по професионално направление1.3 Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Бончо Господинов

 

Автореферат

 

Рецензии/ Reviews:

 

Становища/Opinions: