Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ингрид Калинова Исинова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на редовен докторант ИНГРИД КАЛИНОВА ИСИНОВА за присъждане на научна и образователна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология, Психология на здравето.

Тема на дисертацията: „КРЕАТИВНОСТ И СМИСЪЛ В ЖИВОТА КАТО ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ПОВЕДЕНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТТА“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 05.05.2022 г. в 11:00 ч.