Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Андонова Петрова, Философски факултет

https://join.skype.com/DMsO2LUsBdMK

зала 305, бл. 4, Кампус Изток

Публична защита на Илияна Андонова Петрова, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Международни отношения), задочен докторант, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: Модел за оценка на политическата ефективност на Министерския съвет на Република България в периода 1997г.- 2013г. с научен ръководител проф. д-р Александър Трифонов Томов

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Петров Попиванов

Рецензии:

Становища: