Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Хайри Хасан Хамдан, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Хайри Хасан Хамдан на тема: „Идентичност и отчуждение в творчеството на Гассан Канафани“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Евстатиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Арабистика и семитология, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Т. Александров“ № 79. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 19 май 2023 г. от 14.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.