Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Атанасов Темелков, Философски факултет

зала Яйцето, блок 4, Философски факултет

Публична защита на задочен докторант ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТЕМЕЛКОВ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

Тема на дисертацията: „ИНСТИТУЦИЯТА НА СЪВЕТНИКА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ: ЛИДЕРСТВО И ОТГОВОРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕХОД“

Председател на научното жури доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

 

Рецензенти:

 

Становища: