Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Фатмегюл Сезгин Мустан - Борисова Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Фатмегюл Сезгин Мустан - Борисова на тема: „Взаимовръзка между вида на агрегатите, адсорбционните слоеве и стабилността на пени, получени от нейонни повърхностно-активни вещества” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – макрокинетика), редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

Председател на научното жури: проф. д-р Теодор Димитров Гърков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107