Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емил Красимиров Марков, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе на адрес Философски факултет - бул. Цариградско шосе"125, бл. 4, ет.3, зала 307

Публична защита на дисертацията на Емил Красимиров Марков за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Съвременна българска политика) на тема “Влиянието на европейската социалдемокрация върху политическото и програмно развитие на българската посткомунистическа левица (2007-2019)”

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Милен Тодоров Любенов

Рецензии

Становища

Публикувано на 20.10.2022 г. в 14:59 ч.