Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елгони Никола, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Защита на докторска дисертация на Елгони Никола на тема “Theater and Politics: The Reception of American Drama in Albania and the Balkans during the Cold War“/ „Театър и политика: Рецепция на американската драма в Албания и на Балканите по време на Студената война“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература – 20 век)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Александра Главанакова

 

Автореферат – BG / EN

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в каб. 167, Катедра по англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" № 15.

Защитата ще се проведе на 5 април 2024 г., петък, от 14.00 ч. в заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“.