Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Георгиева Фучеджиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29 на ФЖМК

Защита на докторска дисертация на тема: „Експертното говорене по време на кризи и критичната функция на журналистиката” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Радио и телевизия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Жана Попова

Председател на научното жури: доц. д.н. Вяра Ангелова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. дсн Снежана Попова BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN

Становища:

  • доц. д.н. Вяра Ангелова BG / EN
  • проф. дсн Светла Колева BG / EN
  • проф. д.н. Петя Александрова BG / EN