Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Джоузеф Томас Милбърн, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Джоузеф Томас Милбърн, на темаСветът на Мураками: екзистенциални и спекулативни теми в произведенията на Харуки Мураками, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов
Председател на научното жури: доц. д-р Петър Пламенов Станоев

Автореферат

Рецензии:

Становища: