Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитра Димитрова Воева, Философски факултет

Философски факултет, бул. "Цариградско шосе" 125, кампус Изток, бл. 4, етаж 3, зала 307

Публична защита за присъждане на образователна и на научна степен "доктор" в професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Български политически процес). Тема на дисертацията „Демократичната маска на политическото инженерство: измененията на изборните правила в България (2009-2021 г.)"

Автореферат

Председател на журито: доц. д-р Милен Тодоров Любенов

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 18.10.2023 г. в 15.40 ч.