Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Денислав Николаев Борисов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе онлайн в Zoom на адрес: https://us02web.zoom.us/j/81630825285?pwd=LzdpQkVnY203ck5DNDI0MXNxU0EvQT09

Meeting ID: 816 3082 5285
Passcode: 734819

Защита на докторска дисертация на тема: „Тенденции и типологии в създаването на телевизионно новинарско съдържание“ (Изследване на новините на БНТ 1 и bTV: 2019-2020 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Телевизионна журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Поля Иванова
Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. др Росен Стоянов BG / EN
  • доц. д-р Симеон Василев BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Тотка Монова BG / EN
  • проф. д-р Маргарита Пешева BG / EN
  • проф. д-р Михаил Мелтев BG / EN