Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Валериева Николова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Деница Валериева Николова на тема: ”Интелигентни полимерни материали за модифицирано лекарствено освобождаване на тимолол малеат в очите” по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери), редовен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Елена Василева и доц. д-р Лъчезар Христов

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Върбанова Илиева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107