Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Недялкова Желязкова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Деница Недялкова Желязкова за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, История на философията (Съвременна философия), катедра „Философия“

ТЕМА “Логика и реалност: въпросът за природата на логическите константи в аналитичната метафизика“

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Стойчева

Рецензии

Становищ а