Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелина Христова Байрактарова, Юридически факултет

Заседателна зала № 2 , Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Публичната защита ще се проведе на 11. октомври 2023 г., 11:00, в Заседателна зала № 2 , Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Председател на научното жури: доц. д-р Таня Николаева Бузева

Научен ръководител: проф. д.ю.н. Ангел Симеонов Калайджиев

 

Материали:

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д.ю.н. Ангел Симеонов Калайджиев

проф. д-р Таня Николова Йосифова

 

Становища:

доц. д-р Таня Николаева Бузева

проф. д-р Янка Тенева Тянкова

доц. д-р Мирослав Митьов Димитров