Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветан Тодоров Томчев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в зала 29 на Факултета по журналистика и масова информация

Защита на докторска дисертация на тема: „Фотография и пропаганда в българската преса в периода 1919-1944 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Фотожурналистика), редовен докторант.
Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. Георги Лозанов
Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д-р Пламен Шуликов BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Ефрем Ефремов BG / EN
  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • доц. д-р Светла Цанкова BG / EN