Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Владимиров Баханов, Философски факултет

Публична защита на дисертацията на Боян Владимиров Баханов за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на езика (катедра Философия)

Тема: "Правните норми като езикови конвенции"

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Стойчева

Рецензии

Становища