Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боряна Филипова Козарева, Философски факултет

Защита на редовен докторант БОРЯНА ФИЛИПОВА КОЗАРЕВА по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория на научната информация- Информационно обслужване)

Тема на дисертацията: „Индикатори за изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки в България“

Председател на научното жури: Доц. д-р Ели Драганова Попова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 23.09.2021 г. в 14:25