Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анна Михайлова Георгиева, Факултет по педагогика

59 семинар, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Анна Михайлова Георгиева на тема „Бариери в комуникацията на социалния работник с близки на потребители на социални услуги“ по професионално направление 3.4. Социални дейности, Докторска програма „Социални дейности“ – Комуникативни и поведенчески стратегии. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Силвия Илиева Цветанска

 

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Симеонова Илиева

 

Автореферат / Abstract

 

Рецензии / Reviews

 

Становища / Opinions