Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анита Симеонова Стефанова, Философски факултет

бул. "Цариградско шосе" 125, блок 4, етаж 3, зала 307

Публична защита за присъждане на образователна и на научна степен "доктор"в Професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Сравнителна българска политология)тема на дисертацията "Механизми за контролирано гласоподаване в ромските общности в България 1991-2021г."
Председател на журито доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Рецензии

Становища