Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ангел Любомиров Ковачев, Философски факултет

Публична защита на свободен докторант АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ КОВАЧЕВ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

Тема на дисертацията: „НОВИ АСПЕКТИ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В КОНТЕКСТА НА ЕКСПАНЗИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Председател на научното жури проф. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат

Рецензенти:

Становища: