Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анета Руменова Димитрова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ.

 

Защита на докторска дисертация на Анета Руменова Димитрова на тема “Семейните отношения и факторът „образование“ в Република Корея – между конфуцианските традиции и модерността“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Корейски език и общество)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Ирина Сотирова

 

Автореферат – BG , EN

 

Рецензии:

  • доц. д-р Яна Манчева – BG , EN
  • доц. д-р Полина Цончева – BG , EN

Становища:

  • доц. д-р Ирина Сотирова – BG , EN
  • проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова – BG , EN
  • доц. д-р Искра Мандова – BG , EN

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в каб. 167, Катедра по англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" № 15. Защитата ще се проведе на 12 юни 2023 г., понеделник, от 12.00 ч. във Втора заседателна зала на СУ.