Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анета Милкова Маринова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в Zoom на адрес: https://us02web.zoom.us/j/84950236516?pwd=TUxNYmlzS3VtZ25WR1FNa3Z0TVJkZz09
Meeting ID: 849 5023 6516
Passcode: 973769

Защита на докторска дисертация на тема: „Маркетинг на медийното съдържание - сравнителен анализ на нормативните изисквания към програмите на обществените доставчици на медийни услуги Българската национална телевизия и British Broadcasting Corporation Би Би Си” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Комуникации и маркетинг на медийното съдържание), задочен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова
Председател на научното жури: доц. д-р Симеон Василев
Автореферат
Рецензии:

Становища: