Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анелия Добринова Димитрова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на редовен докторант АНЕЛИЯ ДОБРИНОВА ДИМИТРОВА за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология, Културна и диференциална психология (на български език).

Тема на дисертацията: „ОПТИМИЗЪМ И ПЕСИМИЗЪМ В ОГЛЕДАЛОТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ЖИВОТА“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 05.05.2022 в 10:57 ч.