Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ана Борисова Лазарова, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе на 26 юли 2022 г. (вторник) от 10.00 ч. присъствено: на бул.“Цар Освободител“ № 15, СУ „Св.Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала и онлайн през платформата Майкрософт Тиймс ЛИНК КЪМ СРЕЩАТА

Публична защита на Ана Борисова Лазарова, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки (Европеистика - Медийна политика и право на ЕС). Тема на дисертацията: „Баланс между авторското право и обществения интерес: консистентност на политиката на ЕС“.

научен ръководител проф. дпн Нели Ангелова Огнянова

Председател на научното жури: доц. дпн Калоян Димитров Симеонов

Авторефера т

Рецензии:

Становища: