Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Емилов Костов, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Александър Емилов Костов на тема Double Identity in Nova Scotia’s Regional Short Story Writing” („Двойната идентичност в регионалния разказ на Нова Скотия“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Канадска литература и култура).

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Александра Главанакова

Защитата ще се проведе дистанционно на 07.03.2022 година, 18.00 часа на: https://us02web.zoom.us/j/81616173995

 

Рецензии:

 

Становища:

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Англицистика и американистика“, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител"15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.