Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС бакалавър

   

09.02.2022

 

През летния семестър на учебната 2021/2022 година обучението в Стопанския факултет ще е хибридно, като на всеки студент ще бъде осигурен достъп до присъствено обучение в онлайн среда, независимо дали занятието се провежда от зала или изцяло онлайн.

Съгласно решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет от 8.02.2022 г. и Заповед на Декана на Стопанския факултет обучението за ОКС бакалавър ще се провежда при следната организация:

  • На преподавателите се предоставя възможност да предават своите занятия в реално време от съответните зали в сградата на Стопанския факултет съгласно изготвения разпис за ОКС бакалавър, достъпен на feba.edupage.org/timetable. Всички занятия са достъпни за студентите чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/). В случай че занятията се провеждат присъствено от сградата на Стопанския факултет, студентите задължително трябва да бъдат уведомени предварително от своите преподаватели чрез електронните курсове по съответните дисциплини.
  • При присъствено обучение в зала, преподавателите по съответните дисциплини отговарят да не се провеждат лекции при повече от 50% заетост на помещениятa и да не се допуска смесване на групи при провеждане на семинарни упражнения.
  • Преподавателите задължително изготвят присъствен списък на студентите, който да се използва при необходимост от карантиниране на контактни лица. След приключване на занятията, преподавателите предават списъка на портиера в сградата на Стопанския факултет.
  • Присъственото обучение в учебните зали на Стопанския факултет не е задължително, но всички преподаватели са задължени да осигурят достъп до присъствено обучение в електронна среда съгласно приетия разпис за всички бакалавърски специалности и магистърски програми. Предоставянето на електронни учебни материали, запис на занятията и др. са помощни средства, които не заместват присъственото обучение в електронна среда.

 

Полезна информация за студентите бакалаври:

1. Разписът на занятията за ОКС бакалавър, достъпен в feba.edupage.org/timetable, позволява търсене по специалности и преподаватели.

edupage

2. Преди началото на летния семестър на учебната 2021/2022 година всички студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. При проблеми с достъпа, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

3. Уверете се, че имате достъп до електронните курсове по всички учебни дисциплини, включени в разписа за семестъра. Ако не откривате дадена учебна дисциплина в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/), се обърнете към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg). В случай че нямате парола за достъп до учебната дисциплина, се свържете с преподавателя титуляр на дисциплината.

4. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на катедри упражняват контрол върху провеждането на занятията през летния семестър. Студентите сигнализират за непроведени занятия главния инспектор „Администрация“ Десислава Лещарова (desi@feb.uni-sofia.bg) и доц. д-р Димитър Златинов, заместник-декан по учебната дейност (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg).

5. Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от ръководителите на катедрите, осигуряващи обучението по бакалавърските специалности, както следва:

 

  • спец. Икономика и финанси (английска и френска програма) – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Икономика“
  • спец. Стопанско управление (английска, немска и френска програма) – доц. д-р Олимпия Ведър (olympia@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Стопанско управление“
  • спец. Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език – доц. д-р Марселен Йовоган (myovogan@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Финанси и счетоводство“