Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Избираем курс за студентите от бакалавърските програми: ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС - Начало: 22 февруари 2018 г.

   

29.01.2018

 

Лекциите по Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз - избираем курс за всички студенти от ОКС „Бакалавър“ в Стопански факултет с лектор гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова, ще се провеждат в четвъртък от 16 до 18 ч. в зала 416. Начало – 22 февруари 2018 г.

Финансово управление и контрол на средствата от ЕС

Избираем курс за студентите от бакалавърските програми Стопанския факултет на Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.

 

В рамките на лекционния курс се придобиват знания, свързани с функционирането на системата на публичните средства от фондовете на ЕС, като една от системите на финансовата система на Република България и ЕС. Обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата се разглеждат в два аспекта: (1) като съвкупност от финансови правни отношения по управление и контрол; (2) като сбор от държавни органи, които осъществяват финансова дейност. Целта на курса е да се получат теоретически и практически познания. В рамките на курса студентите разработват доклад по предварително зададени изисквания.

 

Логика на курса:

  • Обща постановка на въпроса: правна рамка на общесттвените отношения в областта на публичните и национални финанси; бюджит и политики на ЕС; обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата. Регламенти на ЕС в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и общата селскостопанска политика (ОСП) през програмен период 2014-2020г. Национало законодателство в областта на ЕСИФ през програмен период 2014-2020г.
  • Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и ОСП за програмен период 2014-2020. Бъдеще на Многогодишната финансова рамка, кохезионната и общата селскостопанска политика.
  • Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и ОСП и кореспондиращото национално съфинансиране: Управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други. Органи на управление и контрол на средствата от ЕСИФ и ОСП: функции, процедура по определяне.
  • Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ и ОСП в хода на проектния цикъл. Държавни помощи и ЕСИФ. Обществени поръчки и ЕСИФ. Нередности и финансови корекции.
  • Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране: финансови инструменти; фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.

 

Преподавател: Гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова

 

Катедра „Административноправни науки“, Юридически факултет на Софийски Университет; e-mail: s.mihaylova@law.uni-sofia.bg