Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти / Бизнес мениджмънт

   

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна

Сайт на магистърската програма

 

Ръководител: доц. д-р Олимпия Ведър

е-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор: доц. д-р Иванка Михайлова

e-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

 • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
 • Линк за трите етапа на събеседването: https://bit.ly/KMK-24-BM-HRMD-SU

 

Кандидатите за прием имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на доц. д-р Олимпия Ведър (ръководител на програмата) и доц. д-р Иванка Михайлова (администратор на програмата) по време на онлайн информационните срещи в Microsoft Teams, които ще се проведат в рамките на кандидатмагистърската кампания, както следва:

 • на 15 юли (понеделник) 2024 г. от 19:00 до 20:00 часа;
 • на 9 септември (понеделник) 2024 г. от 19:00 до 20:00 часа.

 

Линкът за присъединяване към срещите е: https://bit.ly/IS-BM-24-25

 

 

ЗА ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“

 

МП „Бизнес мениджмънт” е предназначена за кандидати, които притежават ОКС „Бакалавър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Бизнес администрация, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях, условно наречени неспециалисти.

 

Тя е подходяща за:

 • млади специалисти (без значителен практически опит), които искат да добавят управленска квалификация към вече придобитата в друга област;
 • колеги с натрупан практически опит, които вече изпълняват ръководни (мениджърски) функции и имат нужда да надградят знанията и уменията си в сферата на управлението;
 • за тези, които се стремят към създаване и развиване на собствен бизнес и искат да бъдат по-ефективни в управлението му.

 

Програмата осигурява подготовка на квалифицирани специалисти, които:

 • се ориентират уверено в съвременните подходи, методи и средства за ръководство и управление;
 • имат развита чувствителност към хората и тяхната мотивация;
 • проявяват вкус към новите развития в теорията и практиката;
 • са в състояние да развиват организациите и да осигуряват техния растеж.

 

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори мениджъри и изявени експерти от компании партньори като А1, Experian, Ingram Micro, Hill International, Musala Soft, Pontica Solution и други.

 

Завършилите МП „Бизнес мениджмънт“ получават квалификация БИЗНЕС МЕНИДЖЪР.

 

Завършилите МП „Бизнес мениджмънт“ могат да се реализират във всички сфери на общественото производство:

 • като ръководители на екипи и разнообразни по големина и специфика организации;
 • като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации;
 • на средни и висши равнища на държавната администрация;
 • в организации с нестопанска цел;
 • като консултанти в бизнеса;
 • в научноизследователски и развойни звена и др.

 

След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес мениджмънт, завършилите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година). Обхваща базова подготовка – задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на Бизнес мениджър и профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления. Предвидена е и учебна практика – стаж в организация.

 

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно и обучението може да започне от зимен или от летен семестър и протича в следната последователност:

 • При зимен прием: І (зимен) – ІІ (летен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (ноември/март)
 • При летен прием: І (летен) – ІІ (зимен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (март/ноември).

 

Начинът на завършване – с държавен изпит или със защита на магистърска теза, е по избор на студента.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

 

Архив на учебните планове:

*До учебната 2022/2023 година името на програмата е „Бизнес администрация“.

Изменение и допълнение на учебния план

Изменение и допълнение на учебния план за МП Бизнес администрация, летен прием на учебната 2020/2021 година