Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

   

 

С прием през септември и февруари всяка година в задочна форма за икономисти и неикономисти от учебната 2021/2022.

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2021/2022 година подават своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ в срок от 1 декември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

 

Събеседването ще се проведе на 2 февруари 2022 г. от 14 часа на следния линк: shorturl.at/guCL3

 

Семестриална такса: 980 лв.

 

На 10 март 2022 г. от 9:00 часа ще се проведе държавен изпит (в сградата на Стопански факултет) и защити на магистърски тези (MS Teams) за програмата Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите.

До 10 феврурари 2022 г. авторите на магистърски тези трябва да ги представят на проф. Иван Иванов (след уговорка по мейла) в два подвързани екземпляра, придружени с диск на използвания софтуер и проведените експерименти.

 

Кратка визитка

 

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 511

 

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10; 02 873 99 41

 

Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Райфайзенбанк и Стопанският факултет на СУ разработват оригинални модели за анализ на база данни

05.11.2020

Всички публикации

 

Всички публикации

Кратък адрес на тази страница: bit.ly/su-business-analytics

 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), специалисти, прием зимен семестър и летен семестър
Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), неспециалисти,
прием зимен и летен семестър

 

Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие, скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По-конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.

Магистърската програма се реализира в тясно сътрудничество с Делойт България, с цел студентите да получават най-актуални знания за това, което се случва в бизнеса и да познават актуалните бизнес проблеми в областта на информационното обслужване.

 

В обучението се използват и учебни курсове от платформата DataCamp (https://www.datacamp.com/).

 

Архив на учебни планове: