Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Финанси, инвестиции и финтех - с прием за икономисти и неикономисти

   

Прием: от зимния семестър

Срок на обучение:

 • 3 семестъра (само за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.8 Икономика и ПН 3.7 Администрация и управление и придобити минимум 210 кредита) - прием от зимен семестър
 • 4 семестъра - прием от зимен семестър. Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

Форма на обучение: редовна, платена

Провеждане: ежеседмично (делниците след 18 часа и събота), вкл. и чрез използване на онлайн платформи за споделяне на учебни материали (e-learn/moodle).

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Божидар Недев (bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg)

Администратор: доц. д-р Марселен Йовоган

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.;
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.;
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.;

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

 

 

 

Брошура - Представяне на МП "Финанси и инвестиции"

 

Брошура - Представяне на курса по "Финтех и е-банкиране" в сътрудничество с Българската Финтех Асоциация

 

Онлайн-представяне на магистърска програма "Финанси, инвестиции и финтех"

 

Условия за кандидатстване (3 семестъра)

Прием само на специалисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

 

Условия за кандидатстване (4 семестъра):

Прием на професионални бакалаври: Магистърската програма „Финанси, инвестиции и финтех“ е насочена към кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми както по икономически, така и по други (неикономически) специалности, със 180 или 210 кредита. Тя е конструирана по начин, съобразен с необходимостта от включването в учебния план на допълнителни дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за получаване на образователно-квалификационната степен „магистър“ съгласно законовите изисквания. Приемът се извършва в зимен семестър.

Прием на неикономисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

 

Насоченост, образователни цели:

Главната цел на магистърската програма е да обучава компетентни специалисти по финанси, инвестиции и финтех, които да се реализират успешно в областта на финансови и нефинансови институции, финтех компании, пенсионни фондове, инвестиционни посредници и др.

Основополагащите образователни цели на обучението в магистърската програма са свързани със задълбочаване на професионалната подготовка, достигната в предходния етап на обучение и формиране на профилирана подготовка, осигуряваща теоретични и практически знания и умения, необходими за управлението на процесите във финансовата бизнес среда, чрез възможности за прилагане на съвременни стратегии и техники, както и на широк набор от подходи и методи, свързани с финансово-инвестиционната дейност.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите теоретични и практически познания и умения в областта на финансите, инвестициите и финансовите иновации.

 

Обучение (изучаване на уводни и профилирани курсове за успешна професионална реализация):

Магистърската програма надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на финансово-инвестиционната сфера.

Магистърската програма стартира с уводни курсове за управлението на инвестициите и търговията с валути и финансови инструменти, които покриват теми за инфраструктурата на финансовите пазари, същността на ценните книжа, нареждането на поръчки за борсова търговия чрез специализиран софтуер и анализ на финансови данни с Ексел. Някои от ключовите курсове са посветени на финансовия анализ, финансовите технологии (финтех), дигиталните бизнес процеси и модели, крипто-валутите и блокчейн-търговията, както и дериватни финансови инструменти. Курсът по финансови технологии предоставя на студентите задълбочени знания за навлизането на дигиталните технологии и ги запознава със съвременни примери за финтех услуги и продукти от страната и чужбина.

Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост като крипто-валути и блокчейн търговия, търговия с валути и финансови инструменти, бизнес оценяване, алтернативни инвестиции и приложен макроикономически анализ.

В допълнение, студентите могат да избират между специализирани курсове, отнасящи се до теми като анализа на данни чрез софтуерни продукти като R и Python, бизнес аналитика, банково дело, счетоводство, финансов мениджмънт и др.

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми и казуси, гост-лекции на експерти от бинеса. Магистърската програма завършва с разработването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от сферата на финансите, инвестициите и финтех-екосистемата. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

Студентите в 4-семестриалната програма изучават уводни курсове по микроикономика (на английски език), макроикономика (на английски език), основи на корпоративните финанси (на английски език), икономическа статистика и статистически анализ на икономически данни, както и въведение във финансовото счетоводство (на английски език). Целта е да се гарантира минимална базисна подготовка и знания по фундаментални икономически, счетоводни и финансови дисциплини, които да подпомогнат неикономистите по отношение на полагането на задължителни предмети като приложен макроикономически анализ, финансов анализ на фирмата, дериватни финансови инструменти и други. Чрез изучаването на тези четири общоикономически дисциплини неикономистите ще се запознаят с икономическата активност на микро ниво (полезност на домакинствата и бюджетни ограничения, приходи, разходи и печалба на предприятията, основните икономически структури – съвършена конкуренция, монопол, и др.), на макро ниво (общоикономически величини – БВП, инфлация, валутни курсове, системата за националните сметки, кейнсиански и неокласическа икономическа теория на търсенето и предлагането и др.), счетоводното отчитане на фирмената дейност (активи, пасиви, приходи, разходи, счетоводни стандарти за изготвяне на финансови отчети) и финанси (държавен бюджет, финансово управление на фирмата, показатели, ценни книжа, капиталова и дивидентна политика и др.).

 

Професионални компетенции

След успешното завършване на програмата, дипломираните магистри трябва:

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават основните принципи и техники на финансовия анализ и анализа на финансовата и инвестиционната дейност в светлината на директивите и регламентите на ЕС, както и нормите на българското и европейското законодателство.
 • Да познават основните принципи и инструменти на икономическата политика и правните аспекти на тяхното прилагане, с оглед постигането на общественозначими икономически цели.
 • Да разбират и използват спецификата на финансовата дейност, системата на разплащания, приложението на съвременни дериватни инструменти, борсите и борсовите операции и др.
 • Да познават макрорамките на икономиката.
 • Да познават методи и подходи за управлението на риска в банковата и финансовата дейност.
 • Да познават връзката на икономиката, финансите и инвестициите на капиталовите пазари.
 • Да познават икономическите аспекти, източниците на финансиране, стратегиите за хеджиране на корпоративния риск.
 • Да познават и разбират приложението на дигиталните технологии в съвременните финансови услуги и продукти.

 

В практико-приложен аспект:

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа.
 • Да могат да използват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.
 • Да прилагат наученото за решаване на конкретни финансови казуси като за целта използват разнообразни източници на информация, да я обработват, анализират, обобщават и представят.
 • Да анализират икономически процеси като използват икономическия начин на мислене, както и да вземат икономически ефективни решения при конкретни нормативни ограничения.
 • Да умеят да формират и работят в екип, включващ специалисти в различни области.

 

Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти, мениджъри, директори и експерти на висше ниво в управлението на финансови и нефинансови институции, търговските дейности в компаниите, в министерствата и общините, във фирми с чуждестранно участие, финансово-брокерски къщи, в научно-изследователски и развойни звена, както и висши училища. Завършилите могат да прилагат знанията и уменията си и за създаване на собствен бизнес и др.

 

Вижте всички новини от магистърската програма

 

Архив на учебните планове:

 

Указания за разработване на магистърска теза от студентите в МП „Финанси, инвестиции и финтех“ (катедра „Финанси и счетоводство“)