Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление (английска програма) / Стопанско управление (немска програма)

   

facebook.com/nemska

 

Учебен план на спец. Стопанско управление (немска програма) в сила от учебната 2021/2022 г.

Изменение и допълнение на учебния план

Семестриална такса за учебната 2021/2022 година: 300 лв. за държавна поръчка/ 1081,50 лв. за платено обучение

Учебен план на спец. Стопанско управление (немска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Изменение и допълнение на учебния план

Учебен план на спец. Стопанско управление (немска програма) за студентите, приети между учебната 2013/2014 г. и учебната 2018/2019 година

 

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Специалност „Стопанско управление (немска програма)“ има за цел да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика и едновременно с това да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване, да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми, да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Целта на програмата е да обучи и да даде широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е свързана с управлението на хора и процеси, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и маркетинга. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите ИТ системи, но и останалата част от организацията.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, маркетинга, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка,
  • ЩЕ БЪДЕ в състояние САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалност „Стопанско управление (немска програма)” предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността ще могат да работят на различни управленски нива като оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, специалист по маркетинг, експерти, консултанти, анализатори и специалисти по управление и организационно развитие.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми в България и в чужбина.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Бакалавърската програма „Стопанско управление (немска програма)“ е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи немски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Бакалавърската специалност „Стопанско управление (немска програма)“ приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от немски университети. Много от дисциплините се водят на немски език, включително от гост-преподаватели.

Стопанският факултет има сключено двустранно споразумение с Университета по приложни науки в гр. Вормс за взаимно признаване на резултатите от обучението. Това споразумение дава възможност на българските студенти от немската програма по Стопанско управление да получат немска бакалавърска диплома в минимален срок, възползвайки се от възможностите за финансиране на обучението в Германия по програма Еразъм+.

 

Българските студенти от Немската програма по Стопанско управление, имащи интерес да се запишат като редовни студенти в Университета в гр. Лайпциг след приключване на двата семестъра по програмата Еразъм+, биха могли да кандидатстват за одобрение пред чуждестранната институция по утвърдената процедура, налична на следния линк (Раздел: Applying to Study at more than one University).

 

 

Обучението в немската програма по Стопанско управление се осъщестява в сътрудничество с Френско-германския център за приложни изледвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

 

За повече информация относно немската програма в Стопанския факултет се обръщайте към: гл. ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg