Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Програма „Еразъм+“ – Покана за мобилност с цел преподаване в партниращи държави – първа покана

   

06.12.2020

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националата агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете в таблиците с мобилностите за съответния факултет.

Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 15 юли 2021 г.

staff2020-21-720x340

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор (Приложение 3 – Оценъчна карта) от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Заявление – по образец (Приложение 1);
  • План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);
  • Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  • Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

Важно: Преподаватели от факултети, за които одобрените мобилности са в рамките на 2 проекта (ФКНФ и ИФ), могат да кандидатстват за една мобилност по всеки един от двата проекта. В този случай се подават две отделни кандидатури и номерът на проекта се посочва в заявлението за кандидатстване.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

 

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov; …

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 17 декември 2020 г., 23:59 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

 

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su) на 23 декември 2020 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.