Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през зимния семестър на учебната 2021/2022 година - ОКС „Бакалавър“

   

23.09.2021

 

През зимния семестър на учебната 2021/2021 година в Стопанския факултет обучението ще е хибридно, като на всеки студент ще бъде осигурен достъп до присъствено обучение в онлайн среда, независимо дали занятието се провежда от зала или изцяло онлайн.

 

ОКС „Бакалавър“

 1. Обучението за студентите бакалаври от първи до четвърти курс в Стопанския факултет ще започне хибридно по следния начин:
 • На преподавателите се предоставя възможност да предават своите занятия в реално време от съответните зали в сградата на Стопанския факултет съгласно изготвения разпис за ОКС „бакалавър“, достъпен на feba.edupage.org/timetable. Всички занятия са достъпни за студентите чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/). В случай че занятието ще се проведе присъствено от сградата на Стопанския факултет, студентите задължително трябва да бъдат уведомени предварително от своите преподаватели чрез електронните курсове по съответните дисциплини.
 • Студентите, ако имат възможност и готовност, могат да посещават предаваните в реално време занятия от сградата на Стопанския факултет при спазване на всички противоепидемични мерки, определени от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавателите задължително изготвят присъствен списък на студентите , който да се използва при необходимост от карантиниране на контактни лица. След приключване на занятията преподавателите предават на портиера в сградата на Стопанския факултет, лично или изпращат по имейл сканирания списък на инсп. Красимира Тонова (krasy@feb.uni-sofia.bg) в кабинет 100.
 • Присъственото обучение в учебните зали на Стопанския факултет не е задължително, но всички преподаватели са задължени да осигурят достъп до присъствено обучение в електронна среда съгласно приетия разпис за всички бакалавърски специалности. Предоставянето на електронни учебни материали, запис на занятията и др. са помощни средства, които не заместват присъственото обучение в електронна среда.ю

 

 1. Преди началото на учебната година всички студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента! При проблеми с достъпа, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).
 2. Уверете се, че имате достъп до електронните курсове по всички учебни дисциплини, включени в разписа за семестъра. Ако не откривате дадена учебна дисциплина в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/), се обърнете към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg). В случай че нямате парола за достъп до учебната дисциплина, се свържете с преподавателя титуляр на дисциплината.
 3. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на катедри упражняват контрол върху провеждането на занятията през зимния семестър. Студентите сигнализират за непроведени занятия Главния инспектор „Администрация“ Десислава Лещарова (desi@feb.uni-sofia.bg) и доц. д-р Димитър Златинов, заместник-декан по учебната дейност (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg).
 4. Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от ръководителите на катедрите, осигуряващи обучението по бакалавърските специалности, както следва:
 • спец. Икономика и финанси (английска и френска програма) – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Икономика“
 • спец. Стопанско управление (английска, немска и френска програма) – доц. д-р Олимпия Ведър (olympia@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Стопанско управление“
 • спец. Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език – доц. д-р Марселен Йовоган (myovogan@feb.uni-sofia.bg), ръководител на катедра „Финанси и счетоводство“

 

Желаем Ви успешна академична година!

stopanskifakultet_logo_imagelarge