Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през учебната 2021/2022 година - ОКС „Магистър“

   

23.09.2021

 

През зимния семестър на учебната 2021/2021 година в Стопанския факултет обучението ще е хибридно, като на всеки студент ще бъде осигурен достъп до присъствено обучение в онлайн среда, независимо дали занятието се провежда от зала или изцяло онлайн

 

ОКС „Магистър“

 1. Всяка магистърска програма определя формата на обучение през настоящия семестър, като се предоставя възможност за хибридно обучение по следния начин:
 • Преподавателите по своя преценка могат да предават занятията в реално време от съответните зали в сградата на Стопанския факултет съгласно изготвения разпис за ОКС „магистър“, достъпен тук. Всички занятия са достъпни за студентите чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/). В случай че занятието ще се проведе присъствено от сградата на Стопанския факултет, студентите задължително трябва да бъдат уведомени предварително от своите преподаватели чрез електронните курсове по съответните дисциплини.
 • Студентите, ако имат възможност и готовност, могат да посещават предаваните в реално време занятия от сградата на Стопанския факултет при спазване на всички противоепидемични мерки, определени от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавателите задължително изготвят присъствен списък на студентите , който да се използва при необходимост от карантиниране на контактни лица. След приключване на занятията преподавателите предават на портиера в сградата на Стопанския факултет, лично или изпращат по имейл сканирания списък на инсп. Красимира Тонова (krasy@feb.uni-sofia.bg) в кабинет 100.
 • Присъственото обучение в учебните зали на Стопанския факултет не е задължително, но всички преподаватели са задължени да осигурят достъп до присъствено обучение в електронна среда съгласно приетия разпис за всички магистърски програми. Предоставянето на електронни учебни материали, запис на занятията и др. са помощни средства, които не заместват присъственото обучение в електронна среда.

 

 1. В началото на учебната година ръководителите и администраторите на магистърски програми организират информационна среща за студентите, на която се разясняват формите и спецификите на обучението. Информация за съответните информационни срещи е налична в разписа на магистърските програми.
 2. След записването си студентите следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).
 3. Проверете внимателно каква информация за провеждане на занятията е дадена в разписа на всяка магистърска програма, както и кои учебни дисциплини са достъпни за Вас в Системата за електронно обучение. Ако не откривате дадена учебна дисциплина в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/), се обърнете към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg). В случай че нямате парола за достъп до учебната дисциплина, се свържете с преподавателя титуляр на дисциплината.
 4. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на съответните магистърски програми упражняват контрол върху провеждането на занятията през зимния семестър. Студентите сигнализират за непроведени занятия Главния инспектор „Администрация“ Десислава Лещарова (desi@feb.uni-sofia.bg) и доц. д-р Димитър Златинов, заместник-декан по учебната дейност (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg).

 

Желаем Ви успешна академична година!

 

Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от ръководителите/администраторите на магистърските програми в Стопанския факултет:

 

Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление

 • Бизнес администрация – доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – гл. ас. д-р Иванка Михайлова, ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – стратегическо управление – гл. ас. д-р Иван Ангелов, ivanangel@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – управление и предприемачество – ас. Ирена Младенова, irenaml@feb.uni-sofia.bg
 • Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор – проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, nevianak@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален маркетинг – гл. ас. д-р Рая Каназирева, kanazireva@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален мениджмънт в туризма – проф. д.ик.н. Соня Милева, smileva@feb.uni-sofia.bg
 • Отговорно и устойчиво управление – гл. ас. д-р Марина Стефанова, mstefanova@feb.uni-sofia.bg
 • Управленски информационни системи с обучение на английски език – доц. д-р Камен Спасов, kspassov@feb.uni-sofia.bg

 

Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика

 • Аутсорсинг проекти и компании – доц. д-р Николай Нетов, nnetoff@feb.uni-sofia.bg
 • Енергийни пазари и услуги – ас. д-р Мария Трифонова, mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg
 • Изкуствен интелект за бизнес и финанси – доц. д-р Боряна Богданова, bpelova@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и право – доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и управление на публични ресурси – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и финанси – доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg
 • Митнически и данъчен контрол – гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
 • Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg
 • Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език – доц. д-р Ралица Ганева, r_ ganeva@feb.uni-sofia.bg
stopanskifakultet_logo_imagelarge