Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нова магистърска програма: ИКОНОМИКА И ПРАВО (от 2017 г.)

   

18.07.2017

 

От есента на 2017 г. в Стопанския факултет съвместно с Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" се предлага новата

 

Магистърска програма: ИКОНОМИКА И ПРАВО

 

Учебен план 2017 г.

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по специалност Икономика, Стопанско управление и Право.

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от събеседването.

 

1. Насоченост, образователни цели

Програмата представлява съвместен продукт на два факултета на Университета – Стопанският и Юридическият. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси и за правната рамка, която ги регламентира. Проблемите, поставени за решаване пред утрешните ръководни кадри в държавното и в корпоративното управление ще изискват интегриран подход, систематизирани и задълбочени знания както за правната система, така и за съществуващите икономически отношения.
Предвидените за изучаване теми са подчинени на разбирането, че познаването на икономическите принципи може да доведе до по-ефективна правна система, в която и правораздавателния процес и правната обосновка са насочени към постигането на икономическо благоденствие на обществото. Поради интердисциплинарността на програмата подходът към повечето дисциплини е да се преподават от двама преподаватели -, икономист и юрист, а учебният план е разработен съвместно от преподаватели от Стопанския и Юридическия факултет на Университета. Студентите ще получат знания, които ще им помогнат в
разбирането на икономическите явления и процеси и същевременно с това на създадените регулации по отношение на пазарния механизъм и пазарните отношения. Нещо повече, овладяването на икономическия начин на мислене по отношение на все по-усложняващата се правна рамка ще представлява съществено конкурентно предимство при заемане при управленски длъжности.
Програмата завършва със защита на магистърска теза по проблем в областта на някоя от изучаваните дисциплини, като така ще се формира една по-тясна специализация на студента.

 

Структурата на програмата по учебен план включва:
- Първи семестър: специално подготвени за програмата дисциплини, които ще представят целия спектър от икономически принципи, необходими за анализа на правото и правната система и правните институции.
- Втори семестър: специализиращи дисциплини, обхващащи икономическите и правните аспекти на основните стопански процеси и следващи логиката на развитие на фирмата от създаването до заличаването й. Разработване и защита на магистърска теза по специалността.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в програмата подготвя студентите в придобиването на знания и умения за:
- Особеностите на икономическото мислене и приложението му в юриспруденцията;
- Ортодоксалните и хетеродоксалните теории за икономическите процеси на микро и макро ниво;
- Практически знания за същността на пазарния механизъм и неговото функциониране;
- Икономическия смисъл на правната рамка, регулираща правата на собственост и търговските сделки;
- Значението на формалните регулации и тяхното значение за корпоративното развитие;
- Същността и значението на данъчното облагане и неговата ефективност;
- Функционирането и регулирането на банковите и небанковите финансови пазари;
- Конкурентната структура на пазарите и антитръстовото законодателство.

 

3. Професионални компетенции

След завършването на програмата дипломантите трябва:
В теоретико- приложен аспект:
- Да познават основните принципи и техники на икономическия анализ на правото и да умеят да ги прилагат по отношение на българското и Европейското законодателства;
- Да познават основните принципи и инструменти на икономическата политика и правните аспекти на тяхното прилагане с оглед постигането на обществено значими икономически цели;
- Да разбират и използват спецификата на правната регламентация на фирмената дейност, публичните финанси, международните икономически отношения за вземане на ефективни управленски решения;
- В практико- приложен аспект:
- Да прилагат наученото за решаване на конкретни професионални казуси;
- Да анализират икономически процеси, за да формулират правни тези и тълкувания на законодателството, използвайки икономическия начин на мислене;
- Да вземат икономически ефективни решения при конкретни нормативни ограничения;
- Да умеят да формират и работят в екип, включващ специалисти в различни области;
- Да умеят да ползват разнообразни източници на информация, да я обработват, анализират, обобщават и представят.
- Да са готови за самоусъвършенстване и учене през целия живот

 

4. Професионална реализация
Основни видове професионална дейност:
- Самонаети лица като адвокати и консултанти в областта на прилагане на търговското, облигационното, административното и международното право
- Ръководители или членове на управителни органи на публични и частни организации;
- Експерти в разработването на проекти за правни текстове и в икономическия анализ на правни текстове;
- Преподаватели по дисциплини от интердисциплинарната област между икономиката и правото;
- Предприемачи, управляващи различни по калибър и предмет бизнеси.