Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Назначаване на млади учени и постдокторанти в Стопанския факултет - конкурс за 2021 г.

   

20.02.2021

 

mon

В изпълнение на решение на Министерския съвет № 577 от 17.08.2018 за предоставяне на средства по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Заповед на Ректора на СУ – РД19-39 от 04.02.2021 за преразпределение на средствата по факултети и конкретно на 22481.76 лева за възнаграждения на Стопански Факултет и съгласно правилата на Националната програма

 

Стопанският факултет обявява конкурс за общо четири позиции за периода 1 април – 31 декември 2021 г. за млади учени и постдокторанти със срок за кандидатстване 07.03.2021 г. 23.59 ч. на адрес b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

Категория „млади учени“:

Млад учен е всеки, който има завършена първа магистърска степен в област 3.7 администрация или 3.8 икономика не по-рано от 1 март 2011 г. и към момента на кандидатстването няма защитена докторска степен.

Позиция МУ1: Една позиция на длъжност „изследовател R1“ на срочен трудов договор на 4 часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 31 декември 2021 г.) с брутно възнаграждение от 500 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R1“.

Ако в периода от 1 април 2021 г. до 31 декември 2021 г. се навършват 10 години от завършването на първата магистратура на класиран кандидат, то трудовият договор се сключва до деня, в който изминават 10-те години.

 

Категория „постдокторанти“:

Постдокторант е всеки, който има първа научно-образователна степен доктор в област 3.7 Администрация и управление или 3.8 Икономика не по-рано от 1 април 2016 г.

Позиция ПД1: Три позиции на на длъжност „изследовател R2” на срочен трудов договор на 4 часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 декември 2021 г.) с брутно възнаграждение от 750 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R2“.

 

Документи за кандидатстване:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в подбора на млади учени и постдокторанти (формуляр)

2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формуляр)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ (формуляр)

 

Срокове

Обявяване на конкурса: февруари 2021 г.

Срок за кандидатстване: до 07.03 2021 г. 23.59 ч. на адрес: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Краен срок за въпроси: 01.03 2021 г. 23.59 на адрес: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Отговор на въпросите: 04.03 2021 12.00 ч. от комисията по избор. Публикува се само на страницата на факултета.

Интервю с избрани кандидати (минимум 100 Точки): 09.03 2021 г. 10.00 ч. в Teams. По време на интервюто комисията може да ревизира оценките си по проектното предложение в зависимост от представянето на кандидата.

Решение и покана за сключване на договор: 10.03.2021 г.

Договорите се сключват от 01.04.2019 г.

 

Критерии за оценка

  1. Критерии от групи Г, Д и Е (само тези за участие в проекти и учебници/помагала) за област 3 Социални, стопански и правни науки от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в република България със съответния брой точки
  2. Допълнителни критерии: Втора и следваща магистърска степен: 5 точки (само за категорията „млади учени“)
  3. Краткосрочна специализация в друга държава от завършената магистратура след нея (до 30 дни): 5 точки
  4. Дългосрочна специализация в друга държава от завършената магистратура след нея (над 30 дни): 10 точки
  5. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държавата на завършване на магистратура: 5 точки
  6. Участие (приет доклад за участие) в конференция в друга държава от завършената магистратура: 10 точки
  7. Участие в обучителни школи: до 10 точки по преценка на комисията
  8. Награди, грамоти и др. материали за научни постижения – по 1 т. на брой по решение на комисията.
  9. Оценка на проектното предложение (0 до 100 точки): До 60 точки за реалистично предложение, което предвижда поне една статия в списание в Scopus или Web of Science. До 40 точки за реалистично предложение, което може да доведе до разработване и подаване на проект за финансиране (H2020, Erasmus +, Europe for Citizens и др.).
  10. Оценките по т.1 и т.2 се събират в обща оценка, а след това всеки кандидат получава оценка по тази група критерии във вид на процент от максималния резултат на кандидат за позиция от същата категория. Аналогично, всеки кандидат получава оценка по т.3. като процент от максималната оценка на кандидат за позиция от същата категория. Крайната оценка е средната стойност на тези две нормирани оценки.

 

Друго:

В случай на неявили се кандидати по някои от изброените категории или непокриващи критериите, оставащите неусвоени средства ще бъдат използвани за финансиране на резервите в класираните кандидати по другите категории.

При неизпълнение на заложените наукометрични показатели одобрените млади учени или постдокторанти няма да могат да кандидатстват в следващите цикли на програмата. Факултетният съвет ще вземе допълнително решение за допустимостта на кандидатите в следващите две години.

Недостигащите средства по бюджета, определен съгласно заповедта на ректора ще бъдат за сметка на бюджета на Стопански факултет.