Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Конкурс за млади учени и постдокторанти

   

25.11.2019

 

ОБЯВА

mon

С решение на Факултетния съвет от 19.11.2019 г. Стопанският факултет обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

със срок на кандидатстване:

до 13.12. 2019 г., 23.59 ч., на адрес: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

Тъй като все още МОН не е определило размера на финансовата помощ за програмата за СУ „Св. Клиемнт Охридски“, Стопанският факултет не знае с колко места разполага, но очаква да получи финансиране, което да е достатъчно за обявените места по-долу. В случай, че финансирането е по-малко ще бъдат избрани кандидатите по низходящ ред в класирането. Ако финансирането е по-голямо, Стопанският факултет ще направи необходимото за откриването на нови щатни места и за назначаването на следващите в класирането.

 

Категория „млади учени“:

Млад учен е всеки, който има завършена първа магистърска степен в област 3.7 Администрация и управление или 3.8 Икономика не по-рано от 1 януари 2010 г. и към момента на кандидатстването няма защитена докторска степен.

Позиция МУ1: До една позиция на длъжност „изследовател R1“ на срочен трудов договор на пълен работен ден за до 12 месеца (между 1 януари 2020 и 31 декември 2020 г.) с основно брутно възнаграждение от 900 лв.

Позиция МУ2: До две позиции на срочен трудов договор на 4 часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за до 12 месеца (между 1 януари 2020 и 31 декември 2020 г.) с брутно възнаграждение от 450 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R1“.

Ако в периода от между 1 януари 2020 и 31 декември 2020 г. се навършват 10 години от завършването на първата магистратура на класиран кандидат, то трудовият договор се сключва до деня, в който изминават 10-те години. Комисията предлага на следващите в класирането по низходящ ред да бъдат назначени на договор за остатъка от срока до края на 2020 г. при редуциран план за работа, но минимум една статия, предадена в списание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация.

 

Категория „постдокторанти“:

Постдокторант е всеки, който има първа научно-образователна степен доктор в област 3.7 Администрация и управление или 3.8 Икономика не по-рано от 1 януари 2015 г.

Позиция ПД1: До четири позиции на срочен трудов договор на 4 часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за до 12 месеца (между 1 януари 2020 и 31 декември 2020 г.) с брутно възнаграждение от 750 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „изследовател R2“.

 

Документи за кандидатстване:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в подбора на млади учени и постдокторанти ( формуляр )

2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( формуляр )

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ( формуляр )

 

Важни срокове

Краен срок за въпроси: 6.12. 2019 г., 23.59 ч., на адрес: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Отговор на въпросите на страницата на факултета: 9.12 2019 г., 12.00 ч., от комисията по избор.

 

Интервю с избрани кандидати (събрали минимум 100 Точки): 17.12.2019 г., 10.00 ч., в Стопански факултет, стая 417. По време на интервюто комисията може да ревизира оценките си по проектното предложение в зависимост от представянето на кандидата.

 

Решение и покана за сключване на договор: До една седмица след издаване на съответната заповед на ректора, която определя размера на средствата, които ще бъдат отпуснати на Стопански Факултет по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“. Очаква се това да стане в рамките на месец декември, но е възможно и да се забави, тъй като все още се чака решение на МОН за отпускането на средствата към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Критерии за оценка

  1. Критерии от групи Г, Д и Е (само тези за участие в проекти и учебници/помагала) за област 3 Социални, стопански и правни науки от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в република България със съответния брой точки.
  2. Допълнителни критерии: Втора и следваща магистърска степен: 5 точки (само за категорията „млади учени“).
  3. Краткосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (до 30 дни): 5 точки.
  4. Дългосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (над 30 дни): 10 точки.
  5. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държавата на завършване на магистратурата: 5 точки.
  6. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държава, различна от държавата на завършване на магистратурата: 10 точки.
  7. Участие в обучителни школи: до 10 точки по преценка на комисията.
  8. Награди, грамоти и др. материали за научни постижения – по 1 т. на брой по решение на комисията.
  9. Оценка на проектното предложение (0 до 100 точки): До 60 точки за реалистично предложение, което предвижда поне една статия в списание в Scopus или Web of Science. До 40 точки за реалистично предложение, което може да доведе до разработване и подаване на проект за финансиране (H2020, Erasmus +, Europe for Citizens и др.).

10. Оценките по т. 1 и т. 2 се събират в обща оценка, а след това всеки кандидат получава оценка по тази група критерии във вид на процент от максималния резултат на кандидат за позиция от същата категория. Аналогично, всеки кандидат получава оценка по т. 3 като процент от максималната оценка на кандидат за позиция от същата категория. Крайната оценка е средната стойност на тези две нормирани оценки.

 

В случай на неявили се кандидати по някои от изброените категории, или непокриващи критериите, оставащите неусвоени средства ще бъдат използвани за финансиране на резервите в класираните кандидати по другите категории. При необходимост Деканът ще направи постъпки за трансформиране на щатните бройки от една категория в друга.

 

При неизпълнение на заложените наукометрични показатели одобрените млади учени или постдокторанти няма да могат да кандидатстват в следващите цикли на програмата.