Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Класирани кандидат-магистри в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми

   

21.09.2021

 

Класираните кандидати от редовния прием в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2021/2022 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

 1. Заповед за записване на студенти срещу заплащане в ОКС „магистър“
 2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи срещу заплащане в ОКС „магистър“

Записването в магистърските програми е лично в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) при спазване на следния график:

 

27 септември 2021 г. (понеделник) от 14 часа до 17 часа

зала 200: МП Бизнес администрация

зала 215: МП Отговорно и устойчиво управление (неспециалисти)

зала 317: МП Икономика и управление на публични ресурси

зала 320: МП Аутсорсинг проекти и компании

 

28 септември 2020 г. (вторник) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 200: МП Бизнес администрация – стратегическо управление; МП Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси

зала 215: МП Отговорно и устойчиво управление (специалисти)

зала 317: МП Енергийни пазари и услуги; МП Фасилити мениджмънт

зала 320: МП Счетоводство и одит; МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

 

29 септември (сряда) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 200: МП Дигитален маркетинг; МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

зала 215: МП Бизнес администрация – управление и предприемачество

зала 317: МП Икономика и финанси; МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

зала 320: МП Финанси и банково дело; МП Финанси, инвестиции и финтех

 

30 септември (четвъртък) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 200: МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език

зала 215: МП Управленски информационни системи с обучение на английски език

зала 317: МП Митнически и данъчен контрол

зала 320: МП Икономика и право; МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси; МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език

 

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Попълнена и подписана предварително декларация за здравно осигуряване по образец

4. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

5. Два броя снимки /паспортен формат/

6. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план:

 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси;
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление;
 • МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор;
 • МП Дигитален маркетинг;
 • МП Дигитален мениджмънт в туризма;
 • МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси;
 • МП Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра;
 • МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни;
 • МП Финанси, инвестиции и финтех – 3 и 4 семестъра;
 • МП Финанси и банково дело.

 

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

7. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

8. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300!

 

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“ – 0878 437 462
 • Анелия Стефанова, Секретар на Стопанския факултет – 02 873 83 10
 • Десислава Лещарова, Главен инспектор „Администрация“ – 02 423 25 08