Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата „Импортно заместване vs. глобализация“ на проф. Невяна Кръстева и ас. Алексей Потебня

   

04.07.2022

 

Излезе от печат книгата „Импортно заместване vs. глобализация“ на проф. Невяна Кръстева и ас. Алексей Потебня. В нея е анализиран опитът на страните, които са използвали различни стратегии за заместване на вноса, идентифицират се положителните и отрицателни последици. Особено внимание се отделя на изследването на теоретичните аспекти на проблема за заместване на вноса при изпълнение на стратегията за икономическо развитие. На базата на проведените изследвания са очертани насоките за въвеждане на стратегии за заместване на импорта в съвременните условия.

Untitled design

Въз основа на проучването се идентифицират следните предпоставки за успешното прилагане на политиката на заместване на вноса: обосновка на набор от продуктови групи, чието импортозаместване е подходящо и рентабилно за държавата и обществото в дългосрочна перспектива; определяне на инструментите на политиката за заместване на вноса, по-специално разпространението на ограничителни инструменти (тарифи, квоти, данъчно облагане и др.) с цел защита на националния производител и стимулиране на инвестиционни мерки за стимулиране иновативно икономическо развитие.

Анализиран е опитът на страните, които са използвали различни стратегии за заместване на вноса за постигане на целите си и стабилизиране на икономиката, идентифицирани са положителни и отрицателни последици. Особено внимание се отделя на Руската федерация, като важна част от глобалната икономика, която понастоящем е изправена пред предизвикателството на санкциите на международната политическа и делова общност.