Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Годишник на Стопанския факултет - том 20 (2021)

   

 

Излезе от печат Том 20 (2021) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

Yearbook20


 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Илияна Анкова – Adaptation of agriculture sector companies to climate change and the management accountant’s role ...5
Мария Видолова – План за възстановяване на банка в предприсъединителния процес – изисквания и стандарти ...19
Антон Герунов – Количествени подходи за оценка на операционния риск във
финансовия сектор ...37
Ия Петкова-Гурбалова – Е-лидерство: предизвикателства и възможности ...57
Боян Иванчев – Склонността към оптимизъм и нейното проявление на
финансовите пазари ....75
Таня Карамишева – Използване на резултатите от Анкетата за кредитната активност
на банките за обясняване на измененията в динамиката на кредита за
нефинансовите предприятия в България ... 91
Невяна Кръстева – Изкуственият интелект и съвременният маркетинг ...109
Стойко Митов – Симулация на метода „Калкулиране на база дейности“ в рамките
на държавен университет ...131
Иванка Михайлова – Източници на знанията и уменията за управление на конфликти
на ръководители в български компании ...151
Теодор Седларски – Tеоретичните приноси на Дейвид Рикардо в историята на икономическата мисъл ...173
Георги Христов – Икономически и поведенчески фактори за дейността на портфолио мениджъра ... 201

 

CONTENTS:

Iliyana Ankova – Adaptation of agriculture sector companies to climate change and the management accountant’s role ... 5
Maria Vidolova – Plan for the recovery of a bank in the pre-accession process – requirements
and standards ...19
Anton Gerunov – Quantitative Evaluation of Operational Risk in the Financial Sector ... 37
Iya Petkova-Gourbalova – Е-leadership: challenges and opportunities ... 57
Boyan Ivantchev – Optimism bias: Imfluence on the financial market ...75
Tania Karamisheva – Using Bank Lending Survey results for explaining changes in the
dynamics of credit to non-financial corporations in Bulgaria ... 91
Neviana Krasteva – The Artificial Intelligence and Contemporary Marketing ...109
Stoyko Mitov – Simulation of the „Activity-based costing“ method in government
universitу ...131
Ivanka Mihaylova – Sources of conflict management knowledge and skills of managers in Bulgarian companies ...151
Teodor Sedlarski – The Theoretical Contributions of David Ricardo in the History of
Economic Thought ...173
Georgi Hristov – Economical and behavioral drivers of portfolio manager’s activity ... 201