Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Форум за млади учени, ново научно списание и интернет сайт са част от дейностите в проекта SCHOLARNET, които ще бъдат реализирани до края на 2020 г.

   

09.11.2020

 

Позитивно настроение, обмен на идеи и заявена амбиция за постигане на високи резултати в изследователски план са част от елементите на първата дигитална среща на партньорите в международния научен проект SCHOLARNET, която се проведе на 28 октомври тази година. В него взеха участие представителите на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин (Франция) и Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг (Германия).

SCHOLARNET-kick-off

Срещата беше открита от доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на проекта SCHOLARNET. Доц. Георгиев изрази своята благодарност към партниращите университети от Франция и Германия и подчерта силното значение на съхраняването и развитието на международни партньорства с водещи научни институти, особено в контекста на изграждане на изследователски капацитет. Проф. д-р Албена Вуцова и доц. д-р Тодор Ялъмов – координатори на проекта SCHOLARNET, представиха основните цели на проекта с фокус върху развитието на младите учени. В дискусията се включиха доц. Стела Райчева от Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин, както и проф. Кай-Инго Фойгт и Оскар Пакос от Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг, които изразиха задоволство, че проектът ще задълбочи и повиши интензивността на традиционното партньорство със СФ-СУ.

Част от обсъжданите теми по време на срещата бяха дефинирането на предстоящите задачи до края на 2020 г., създаване на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, структуриране на Консултативен съвет на проекта, в който участват ректорите на трите университета или техни оторизирани представители.

В рамките на срещата беше съгласуван амбициозен план за работа до края на 2020 г. Изготвяне на интернет сайт на проекта, организиране на докторантски панел в края на месец ноември, като част от научната конференция „Just and SMART Transitions: New Deals, Markets and Governance“, както и издаване на ново научно списание „Economic Boundaries and Transformations“ са част от дейностите, които бяха включени в плана за действие за предстоящите два месеца. До края на ноември ще бъде разработена комуникационна стратегия, която ще допринесе целите и резултатите от проекта SCHOLARNET да достигнат широка аудитория, която включва учени и изследователи, студенти, социални партньори, бизнеса, представители на публичния сектор и законодателната власт. Проектът SCHOLARNET има за задача да изгради научен капацитет чрез трансфер на знания, обмен на добри практики, свързани академични изследвания и участия в научни мрежи. Той е част от изпълнението на националната програма „Европейски научни мрежи“ и е в съответствие със заложените приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г.