Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Допълнителни стипендии за редовните докторанти, зачислени до края на 2019-а година

   

23.04.2020

 

Обява

 

Разпределяне на допълнителни средства (стипендии) на редовните докторанти в Стопанския факултет във връзка с предоставени средства на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ с Решение на министерски съвет № ПМС №105 от 02.05.2019г. и ректорски заповеди РД-19-319/05.07.2019 г. и РД-19-64/07.02.2020 г.

 

1. Отпускане на допълнителни средства без допълнителни точки

40% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2019 г., се разпределя по равно между всички докторанти, които към 15.05.2020 г. отговарят на следните условия:

- Подали заявление за допълнителна стипендия

- Редовни докторанти, обучаващи се по държавна субсидия (български граждани и граждани на държави, членки на ЕС);

- С права на действащи докторанти към края на 2019 г. (зачислени преди 31.12.2019 г.);

- Заплатили таксите си за обучение;

- Изпълнили дейностите по индивидуален план;

- Предали отчет и получили положителна атестация.

Забележка: Когато докторантите са зачислени в летния прием, сумата се изплаща след съответната положителна атестация през месец юни или юли 2020 г.

 

2. Отпускане на допълнителни средства в допълнение към т. 1. след подаване на изрично заявление с оценка за публикациите и постиженията на докторантите

Право да получат допълнителни средства в рамките на останалите 60% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2019 г., имат докторанти, които отговарят на следните условия:

- Подали заявление за кандидатстване за допълнителна стипендия в срок до 15.05.2020 г. до края на работния ден на имейл: alida@feb.uni-sofia.bg;

- Получили оценка на своите заявление от Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти

При подаване на заявлението, моля копирайте в писмото научния си ръководител!

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ

Заявлението е в ексел формат, където се попълват публикации (излезли или приети за печат, вкл. и от участие в конференции), цитати и участия в проекти, които носят съответния брой точки от Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав. Допълнително ръководителите на катедри и комисията като цяло може да присъди до 30 точки за активна работа на докторант в дейностите на катедрата или факултета.

 

Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти се назначава от Декана на Стопанския факултет и включва: Декан, заместник-декан по научноизследователската дейност, всички ръководители на катедри и един представител на редовните докторанти във факултета. Комисията разглежда и оценява заявленията, като поставя оценки „Задоволителна“ (коефициент 1х), „Добра“ (коефициент 2х), Много добра (коефициент 3х), или „Отлична“ (коефициент 4х). Нивата за определяне на оценката се определя от квартилите на получените и верифицирани точки в заявлението.

 

След изтичане на крайния срок, на докторантите, получили оценка, се определя допълнителната сума, която съответства на получената оценка с коефициент.

 

Без право на допълнителни средства са докторантите:

- Които не са заплатили дължимите такси си за обучение до края на м.март 2020 г.;

- Които не са предали отчет за дейността си или нямат положителна оценка при атестиране;

- Които не са изпълнили индивидуалния си план;

- Прекъснали обучението си по различни причини (лични, здравословни, майчинство). Ако прекъсването е било частично, то докторантите получават допълнителните стипендии след съответната редукция на сумата за срока на прекъсването.

 

Индивидуалните суми за докторантите по т. 1 и т. 2 се разпределят след гласуване от Факултетния съвет на Стопанския факултет.