Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Излезе от печат сборникът с докладите от международната научна конференция "Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към Индустрия 4.0 - Технология или идеология"

   

14.10.2018

ПЪЛЕН ТЕКСТ:

СБОРНИК С ДОКЛАДИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА "ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0 - ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ"

 

На 29 и 30 септември 2017 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Икономическият институт на БАН проведоха съвместна международна научна конференция, посветена на феномена Индустрия 4.0, бързоразвиващите се цифрови технологии и
значителните икономически и социални ефекти, които те оказват върху индустриалното производство, бизнеса и обществото. Конференцията беше озаглавена „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“ и се състоя в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научният форум имаше за основна цел да насочи вниманието към актуалната за България тема за Индустрия 4.0 и да даде възможност на изследователи, икономисти, представители на индустрията, бизнеса и държавните институции да обсъдят икономическите, управленските и социалните последици от развитието на съвременните цифрови технологии и тяхното приложение в индустрията и бизнеса.

 

В настоящия сборник са включени представени на конференцията доклади.

 

***

 

Economic and Management Policies and Challenges:
Towards Industry 4.0 – Technologies vs Ideologies

In September 2017, the Faculty of Economics and Business Administration, the Department of Economics at the University of National and World Economy (UNWE) and the Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, jointly organized an international scientifi c
conference devoted to the phenomenon Industry 4.0, the rapidly developing digital technologies and the economic and social effects they have on industrial production, business and society. The Scientifi c Forum entitled „Economic and
Management Policies and Challenges: Towards Industry 4.0 – Technologies vs Ideologies“ was held on 29-30 September at the Rectorate of Sofi a University „St. Kliment Ohridski“.
The purpose of the the scientifi c forum was to focus on the relatively new topic of Industry 4.0 in Bulgaria and to enable researchers, economists, representatives of industry, business and government institutions to discuss the economic, managerial and social implications of the development of modern digital technologies and their application in industry and business.

 

In this volume are included papers presented at the conference.