Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема "Трансформации и предизвикателства в глобалния свят" - 15-17 октомври 2020 г.

   

26.05.2020

 

Юбилейна международна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят“

Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема "Трансформации и предизвикателства в глобалния свят".

Конференцията ще се проведе в периода 15-17 октомври 2020 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград / и е посветена на 25 години от създаването на Философския факултет /university-profile/structure/faculties/philosophy.aspx

Работата на конференцията ще протече в четири тематични направления: Философия, Психология, Социология, Политически науки.

 

Конференцията си поставя за цел да бъдат изследвани:

  • характеристиките на глобалното мислене и етическите, аксиологични и религиозни измерения на глобалното съзнание;
  • предизвикателствата на новите технологии и средства за комуникации;
  • промените в различните религиозни, етнически, културни, политически и други социални общности в условията на глобализация;
  • психологическите проблеми, които глобалният свят поставя пред личността.

 

Докладите ще бъдат публикувани в специални броеве на следните списания, издавани от Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски": "Психологическа мисъл" - СКОПУС; "Проблеми на постмодерността" - ЕРИХ+; "НотаБене" - ЕРИХ+; "Годишник на катедра "Психология"; "Годишник на катедра "Философски и политически науки".

Работни езици: Английски и български.

Заявки за участие, включващи име и научна длъжност, институционална принадлежност, заглавие на доклада и кратко резюме от 250 думи се подават по електронната поща едновременно до следните адреси: mario_marinov@swu.bg, anikolova@swu.bg, dkeranova@swu.bg .

Срок за подаване на заявки за конференцията: 30 юни 2020 г.

Такса правоучастие: 30 евро (или равностойност в лева), платими в срок до 01 октомври 2020 г.

Възможно е представяне на докладите онлайн в дните на провеждане на конференцията.

Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", Философски факултет, Корпус I, Пленарна зала 1114, ул. "Иван Михайлов" № 66, Благоевград, България.

Настаняване на участниците се предлага на много изгодни цени в Университетски център "Бачиново" http://bazabachinovo.swu.bg/ - чудесно място в прекрасна природна обстановка в подножието на Рила, най-високата планина на Балканския полуостров, с възможност за ползване на спортно-възстановителен център.

На 17 октомври 2020 г. се планира посещение на Рилския манастир https://rilskimanastir.org/ .

 

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат:

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE http://www.lse.ac.uk/sociology/people/eileen-barker

Professor Emeritus of Sociology of Religion, London School of Economics, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD

University of Vienna, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD

Universität Paderborn, Fach Philosophie, Germany

Prof. Nonka Bogomilova, PhD; DSc

Institute of Philosophy and Sociology, BAS, Bulgaria

Prof. Valentina Milenkova, PhD; DSc

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. Victor Roudometof, PhD

Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD

Director, Center for Intercultural Studies and Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD

Head of Study of Religions Department, University College Cork (UCC), National University of Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD

Universidad de Castilla-Mancha, Department of Philosophy, Anthropology, Sociology and Aesthetics, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD

Chaire de science des religions, Université de Fribourg, Switzerland

 

Научен комитет на конференцията:

проф. д-р Борислав Юруков - председател

проф. д-р Борис Манов

доц. д-р Иванка Станкова

проф. дфн Валентин Канавров

проф. дсн Валентина Миленкова

проф. дфн Георги Фотев

проф. дсн Добринка Пейчева

проф. дпсн Людмил Кръстев

доц. д-р Антоанета Николова

доц. д-р Петя Пачкова

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD, Germany

Prof. Victor Roudometof, PhD, Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD, Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD, Switzerland

 

Организационен комитет на конференцията:

доц. д-р Марио Маринов - председател

доц. д-р Антоанета Николова

доц. д-р Гергана Попова

доц. д-р Силвия Кръстева

доц. д-р Стоил Мавродиев

гл. ас. д-р Диляна Керанова

ас. д-р Емелина Заимова

ас. д-р Татяна Петкова

ас. д-р Цветелина Хаджиева

 

 

International Multidisciplinary Conference on the topic „Transformations and Challenges in the Global World"

The Faculty of Philosophy at the South-West University "Neofit Rilski" organizes Jubilee International Multidisciplinary Conference on the topic "Transformations and Challenges in the Global World".

The conference will take place in the period 15-17 October 2020 at the South-West University "Neofit Rilski" in Blagoevgrad /?lang=en and is dedicated to the 25th Anniversary of the Faculty of Philosophy /university-profile/structure/faculties/philosophy.aspx?lang=en .

The work of the conference will take place in four thematic areas: Philosophy, Psychology, Sociology, and Political Science.

 

The conference aims to explore:

  • the characteristics of global thinking and the ethical, axiological and religious dimensions of global consciousness;
  • the challenges of new technologies and means of communication;
  • changes in the various religious, ethnic, cultural, political and other social communities in the context of globalization;
  • psychological problems that the global world poses to the individual.

 

The papers will be published in special issues of the following journals, published by the Faculty of Philosophy of SWU "Neofit Rilski": Psychological Thought - SCOPUS; Postmodernism Problems - ERIH PLUS; NotaBene - ERIH PLUS; Yearbook of the Department of Psychology; Yearbook of the Department of Philosophical and Political Sciences.

Working languages: English and Bulgarian.

Applications for participation, including name and scientific position, institutional affiliation, title of the paper, and a short summary of 250 words should be submitted by e-mail simultaneously to the following three addresses: mario_marinov@swu.bg, anikolova@swu.bg, dkeranova@swu.bg.

Deadline for applications for the conference: 30 June 2020.

Participation fee: 30 euros (or equivalent in BGN), to be paid by 1 October 2020.

It is possible to present the papers online on the days of the conference.

Venue: South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Philosophy, Campus Building 1, Plenary Hall 1114, 66 Ivan Mihailov Str., Blagoevgrad, Bulgaria.

Accommodation of the participants is offered at very reasonable prices in the University Center "Bachinovo" http://bazabachinovo.swu.bg/en/index.html - a wonderful place in a beautiful natural environment at the foot of Rila, the highest mountain on the Balkan Peninsula, with the possibility of using a sports and recreation center.

A visit to the Rila Monastery https://rilskimanastir.org/en/ is planned for 17 October 2020.

 

Keynote speakers of the conference will be:

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE http://www.lse.ac.uk/sociology/people/eileen-barker

Professor Emeritus of Sociology of Religion, London School of Economics, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD

University of Vienna, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD

University of Paderborn, Fach Philosophie, Germany

Prof. Nonka Bogomilova, PhD; DSc

Institute of Philosophy and Sociology, BAS, Bulgaria

Prof. Valentina Milenkova, PhD; DSc

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. Victor Roudometof, PhD

Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD

Director, Center for Intercultural Studies and Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD

Head of Study of Religions Department, University College Cork (UCC), National University of Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD

Universidad de Castilla-Mancha, Department of Philosophy, Anthropology, Sociology and Aesthetics, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD

Chaire de science des religions, Université de Fribourg, Switzerland

 

Scientific Committee of the Conference:

Prof. Borislav Yurukov, PhD, Bulgaria - Chairman

Prof. Boris Manov, PhD, Bulgaria

Assoc. Prof. Ivanka Stankova, PhD, Bulgaria

Prof. Valentin Kanavrov, PhD; DSc, Bulgaria

Prof. Valentina Milenkova, PhD; DSc, Bulgaria

Prof. Georgy Fotev, PhD; DSc, Bulgaria

Prof. Dobrinka Peycheva, PhD; DSc, Bulgaria

Prof. Lyudmil Krastev, PhD; DSc, Bulgaria

Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, PhD, Bulgaria

Assoc. Prof. Petya Pachkova, PhD, Bulgaria

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD, Germany

Prof. Victor Roudometof, PhD, Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD, Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD, Switzerland

 

Organizing Committee of the Conference:

Assoc. Prof. Mario Marinov, PhD - Chairman

Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, PhD

Assoc. Prof. Gergana Popova, PhD

Assoc. Prof. Silvia Krasteva, PhD

Assoc. Prof. Stoil Mavrodiev, PhD

Chief Assist. Prof. Dilyana Keranova, PhD

Assist. Prof. Emelina Zaimova, PhD

Assist. Prof. Tatyana Petkova, PhD

Assist. Prof. Tsvetelina Hadzhieva, PhD