Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика

   

[ Новини | Преподаватели | Публикации | Бакалаври | Магистри | Докторанти ]

 

История на катедра Икономика

Основана 1902 г.

Ръководител: Доц. д-р Димитър Златинов

facebook.com/stopanski.fakultet@stopanski

Информация за магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Стратегия за развитие на професионално направление 3.8. Икономика (2019 – 2024)

 

120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

 

120 години катедра "Икономика" - Актуални предизвикателства пред българската икономика /сборник студентски разработки/

 

Поздравителни адреси, получени по повод 120-годишния юбилей на Катедра „Икономика“

 

Приветствие от проф. Джефри Милър, Университет на Делауеър, САЩ

 

Новини - Катедра Икономика

Среща за присъединяването на България към еврозоната със студенти и колеги в Стопанския факултет на СУ

27.03.2023

Ден на франкофонията в Стопанския факултет на СУ

27.03.2023

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на учебната 2022/2023 година

13.02.2023

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2023 г.

26.01.2023

120 години катедра „Икономика“ – учебник и учебно помагало „Макроикономическа теория и политика“

15.12.2022

 

 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

През 2022 г. катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза своята 120-годишнина с над 20 събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Катедрата е приемник на едно трайно и вдъхновяващо дело, което започва със създаването на катедрата по политическа икономия на 21 октомври 1902 г. по решение на Академическия съвет на първото Висше училище в София в рамките на Юридическия факултет, а по-късно като отделно научно звено. Едни от най-авторитетните преподаватели и изследователи от катедрата през нейната столетна история, оставили трайна следа в развитието на националната стопанска теория и практика, са проф. Георги Данаилов (първият български преподавател по политическа икономия и два пъти министър), проф. Симеон Демостенов (антимарксист и привърженик на австрийската школа), проф. Иван Кинкел (първият български преподавател по стопанска история и създател и пръв председател на Българското научно-социологическо дружество), проф. Александър Цанков (председател на Народното събрание и Министър-председател на Р България), член-кор. Тодор Владигеров (пълномощен министър на България във Франция), акад. Жак Натан (ректор на УНСС), проф. Кирил Григоров (ректор на УНСС и дългогодишен председател на Съюза на икономистите в България), акад. Евгени Матеев (народен представител и член на БАН и Руската академия на науките), проф. Любен Беров (министър-председател на Р България), акад. Евгени Каменов (посланик на България във Франция), акад. Никола Попов (ректор на Софийския университет) и много други.

След възстановяването на Стопанския факултет през 1991 г. катедра „Икономика“ е сред основните структурни звена и има уникалната възможност да обогати българското образование по стопански науки с ценните традиции на Софийския университет в хуманитарната област, съчетавайки теоретичния и емпиричния подход при анализа на икономическите проблеми. Голяма е заслугата в това отношение на първия декан на факултета, проф. Георги Чобанов, основоположник на немскоезичното направление в Стопанския факултет, който подкрепя създаването и на френската програма за обучение на студенти, инициирана от доц. Арменухи Пирян. Огромен принос за цялостното развитие на катедра „Икономика“ имат и нейните ръководители – проф. Нансен Бехар (народен представител и член на Европейския икономически и социален комитет), доц. Тодор Попов, проф. Стефан Петранов и доц. Димитър Златинов.

Катедрата отговаря за обучението в бакалавърската специалност „Икономика и финанси“, в която се съчетава преподаване на български, английски и френски език в партньорство с водещи западни университети. Обучението в специалност „Икономика и финанси“ е с подчертано интердисциплинарен характер, интегриращ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини – приложна математика, статистика, компютърни и информационни технологии. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани качества у студентите.

Магистърските програми, които понастоящем катедра „Икономика“ развива – „Бизнес икономика“, „Икономика и право“, „Икономика и финанси“ и „Митнически и данъчен контрол“, предоставят фундаментална подготовка по обща икономическа теория, както и задълбочени специализирани знания по приложението на икономическия анализ в правото, данъчната и митническата политика на национално и световно равнище, съчетаването на управленски методи и икономически и финансови подходи за анализ на дейността на съвременните корпоративни структури. Катедрата осигурява преподаването на магистърски курсове по „Икономическа политика“, „Икономически аспекти на правото“, „Приложен макроикономически анализ и прогнозиране“, „Анализ на паричната политика“, „Теория и управление на инвестициите“, „Корпоративно финансиране и инвестиране“, „Лични финанси“, „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, „Корпоративна икономика“, „Дигитализация на митническата дейност“, „Митнически режими и процедури“ и др.

Докторската програма „Икономика и икономическа политика“ (с обучение на български и на чужд език) е насочена към обучение и развитие на изследователския и преподавателския потенциал на докторантите, като се придържа към традициите и най-новите постижения в областта на икономическата теория, приложния икономически анализ и икономическото моделиране, вкл. и в областта на икономическата политика. Докторската програма подготвя висококвалифицирани изследователи със солидна теоретична и практическа подготовка с възможности да обогатят и разширят своите изследователски умения, с оглед на съвременните научни постижения в областта на фундаменталната икономическа теория и нейните приложения в различни сфери на обществения живот. Успешно защитилите докторанти към катедра „Икономика“ продължават своето развитие в структурите на Европейската централна банка, Евростат, Българската народна банка, академичните среди и корпоративната сфера.

Към катедрата дълги години функционира научен семинар, посветен на проблемите на икономическото развитие на България. Интерес към него проявяват както преподавателите и студентите от Стопанския факултет, така и учени от други институции и представители на практиката.

Преподавателите от катедрата участват в редица изследователски проекти, сред които през последните години: Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната; Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти; Приложение на монетарния метод за оценка на размера на сивата икономика в България; Изследване на зависимости между размера на сивата икономика и индикатори за икономическо развитие; Характеристики на сивата икономика в България на базата на анкетно проучване; Формиране и развитие на високопроизводителни фирми с помощта на стратегия за дигитална трансформация; Културни измерители, икономическо поведение, финансови кризи и системен риск и др.

 

Тържествена научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - София, 23 ноември 2010г.:

Т. Седларски: "Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България" (pdf)