Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в отдел „Макропруденциални инструменти и политика“

   

29.01.2024

 

Българска народна банка обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в отдел „Макропруденциални инструменти и политика“.

imgonline_com_ua_compresstosize_kylihqwtyoxyi5f5_reference_reference_reference_reference_reference_reference_reference

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на финансов анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участване в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата и финансовата система. Участване в разработването и провеждането на стрес тестове и симулации.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитана специалност: финанси, макроикономика, стопанско управление, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);
 • Много добри познания за работа с MS Office.

За предимство ще се считат:

 • владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка;
 • умения за работа с бази данни;
 • аналитични разработки или научни публикации;
 • предишен трудов опит, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
 • умения за работа със специализиран софтуер за количествен анализ.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика „Кариери“. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 23.02.2024 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.