Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободни работни места за експерти в отдел „Анализи“, дирекция „Ковчежничество“

   

30.03.2024

 

Българска народна банка обявява свободни работни места за експерти в отдел „Анализи“, дирекция „Ковчежничество“.

imgonline_com_ua_compresstosize_kylihqwtyoxyi5f5_reference_reference_reference_reference_reference_reference_reference_reference_reference

Обща характеристика на длъжността:

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:

 • наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;
 • разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на управление „Емисионно“ и други;
 • изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни науки;
 • Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

 • имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари;
 • имат познания за модели, емпирични методи и данни, които се използват за
 • макроикономически анализи или за анализи на финансовите пазари;
 • имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 • имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите централни банки;
 • имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, Matlab, Stata, R и Python.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика, финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика „Кариери“. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 02.05.2024 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.